×
Meniu

Șef direcție

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE         PAVALOI ANDREI
     Str. Vasile Lupu, nr.30, ap. 2,  mun. Chișinău, R. Moldova
  022 445230
andreipavaloi@gmail.com
  Masculin| 11 noiembrie 1980| Republica Moldova

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Ianuarie 2017

– prezent

 

Șef direcția educație, tineret și sport sectorul Râșcani
Direcția generală educație, tineret și sport a CM Chișinău. Chișinău str M. Dosoftei nr 99.
·         Reprezintă Direcția în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu instituțiile și organizațiile de stat și non-guvernamentale, cu persoanele fizice și juridice, în limitele competenței sale;

·         Exercită controlul asupra gestionării legale și utilizării raționale a mijloacelor financiare acordate și urmărește executarea corectă a devizului de cheltuieli;

·         Organizează alimentația elevilor și copiilor din instituțiile de învățământ general.

 

2014 – 2016

Director adjunct educație
Școala Profesională nr. 2, str. Ion Creangă nr. 59,  mun. Chișinău, R. Moldova, sp2chisinau@gmail.com
·        Întocmirea programului  de desfășurare a procesului educativ şi extracurricular;

·        Îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activităţile extracurriculare;

·        Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională;

·        Elaborarea proiectării de lungă durată a activităţii educaţionale;

·        Asigurarea a corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii educaţionale etc.

Managmentul resurselor umane și educație
2009 – 2014 Director adjunct gospodărie
Școala Profesională nr. 2, str. Ion Creangă nr. 59,  mun. Chișinău, R. Moldova, sp2chisinau@gmail.com
·        Efectuarea controlul tehnic şi determinarea stării clădirilor școlii, întocmirea listelor lucrărilor anuale de reparaţie curentă şi capitală a sălilor de studii şi celor de serviciu;

·        Asigurarea, aprovizionarea subdiviziunilor cu utilaj, inventar, cu materiale şi cu mărfuri de gospodărie;

·        Asigurarea condiţiilor sanitare, conform normelor stabilite, în sălile de studii şi pe teritoriul școlii;

·        Întocmirea în termenele stabilite a contractelor de deservire cu alte organizaţii şi  verificarea realizarii lor etc.

Managmentul resurselor umane și materiale
2002 – prezent Profesor de istorie (grad didactic II)
Școala Profesională nr. 2, str. Ion Creangă nr. 59,  mun. Chișinău, R. Moldova, sp2chisinau@gmail.com
·        Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor la disciplina de studiu la nivelul cerinţelor curriculumu-lui  stabilit de Ministerul Educaţiei;

·        Asigurarea didactico-metodică a procesului instructiv-educativ la fiecare lecţie;

·        Stabilirea activităţilor didactice individuale, de grup, sau cu întreaga clasă, în funcţie de caracteristicile grupei de vîrstă, gradul de interes al clasei şi resursele şcolii;

·        Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora;

·        Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învaţare;

·         Planificarea şi organizarea funcţionării cabinetului la disciplina de studiu etc.

Educație ricovar de istorieior umane și
         2004  – 2009  Pedagog social (grad didactic II)
  Școala Profesională nr. 2, str. Ion Creangă nr. 59,  mun. Chișinău, R. Moldova, sp2chisinau@gmail.com
  ·       Organizarea şi desfăşurarea activității educative, culturale şi sportive cu elevii instituţiei de învăţămînt, locatari ai căminelor şcolii, în colaborare cu maiştrii-instructori şi profesorii;

·       Încurajarea elevilor să participe la cercurile de creaţie artistică, tehnică, secţiile sportive;

·       Participarea la şedinţele Consiliului Profesoral şi propunerea spre discuţie a problemei ce vizează ameliorarea procesului educativ;

·       Planificarea activităţilor cu elevii-locatari ai căminului săptămînal, lunar, semestrial, în baza planului anual de activitate extracurriculară etc.

  Educație
2001 – 2002 Profesor de istorie
Școala nr. 78, Cricova,  mun. Chișinău, R. Moldova.
·        Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor la disciplina de studiu la nivelul cerinţelor curriculumu-lui  stabilit de Ministerul Educaţiei;

·        Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesesului elevilor şi motivarea acestora etc.

 
 
Educație

 

 

2010 – prezent Membru fondator, cercetător științific
Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”  bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 133, of. 33  mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova, www. promemoria.md.
·        Promovarea şi implementarea noilor metodologii de cercetare şi predare a ştiinţelor istorice;

·        Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea proiectelor de nivel local/naţional și internațional în scopul dezvoltării potenţialului ştiinţifico-didactic în domeniul ştiinţelor istorice;

·        Organizarea de seminare, simpozioane, conferinţe, întruniri periodice, cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate;

·        Desfăşurarea activităţilor editoriale şi instruirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor istorice;

·        Propagarea cunoștințelor istorice în mass-media republicii și peste hotarele ei.

·        Acordarea asistenței profesionale în domeniu prin acces la informaţii, consultanţă şi training;

·        Crearea unei biblioteci specializate, accesibilă persoanelor interesate.

 
 
Cercetare științifică și elaborare a proiectelor educaționale

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
2010 – 2015 Școala de Vară ”Provocările istoriei ca știință și disciplină de învățămînt la începutul mileniului trei”.  
Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj, România.
·        Simularea unor activităţi practice extracurriculare în domeniul istoriei şi educaţiei civice;

·        Participarea la sesiunile susținute de istorici notorii din spațiul românesc;

·        Excursii cu caracter istoric etc.

 

Mai 2010 Training. ”Tehnici de organizare internă și comunicare publică”  
Kensington Communication, București, România.
·        Simularea unor activităţi practice în domeniul comunicării și organizării interne.

 

Octombrie 2011 Cursul de pregătire la modulul ”Securitatea și sănătatea în muncă”  
Institutul Muncii, str. Zimbrului, 10, Chișinău, Moldova.
·         Coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului de securitate și sănătate în muncă;

·         Instruirea angajaților în vederea respectării cadrului legislativ în domeniu;

·         Acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri.

 

Noiembrie 2012 Programul educațional de formare a experților sindicali în domeniul securității sociale. 276 ore
Institutul Muncii, str. Zimbrului, 10, Chișinău, Moldova.
·         Coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului de securitate socială;

·         Instruirea angajaților în vederea respectării cadrului legislativ în domeniu;

·         Acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri.

 

2003 – 2006 Studii universitare de doctorat  
Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici,  60 Chişinău, MD – 2009 Republica Moldova

Facultatea de Istorie şi Filosofie.

·        Dimensiunea Formativă – Pregătirea de performanţă în domeniile Istorie, Filosofie şi Antropologie care ar contribui la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-umane;

·        Dimensiunea Ştiinţifică – implicarea în activitatea ştiinţifică prin organizarea manifestărilor ştiinţifice (seminare, conferinţe, proiecte);

·        Dimensiunea Culturală – promovarea valorilor general-umane şi modelarea unei culturi instituţionale care ar încuraja buna desfăşurare a vieţii academice.

·        Disciplini Studiate – Istoria românilor, istoria universală, informatica, limba franceză.

2002 – 2003 Studii universitare de masterat  
Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici,  60 Chişinău, MD – 2009 Republica Moldova

Facultatea de Istorie şi Filosofie.

§  Probleme de etnogeneză a românilor;

§  Metodologia cercetării istoriei;

§  Națiuni, naționalisme și minorități naționale;

§  Civilizația celtică și interacțiunea ei cu civilizațiile europene;

§  Viața spiritual în Basarabia: tendințe și manifestări (1918-1940);

§  Geneza și evoluția capitalismului în țările Europei de est sec. XVII-XVIII;

§  Activitatea diplomatică a Țării Moldovei în evul mediu;

§  Orașul european între medieval și modern;

§  Metodica predării istoriei în învățămîntul superior;

§  Viața politică în Republica Moldova etc.

1997 – 2002 Studii universitare de licență  
Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici,  60 Chişinău, MD – 2009 Republica Moldova

Facultatea de Istorie şi Filosofie.

§  Istorie;

§  Arheologie;

§  Muzeografie;

§  Etnologie;

§  Filosofie;

§  Antropologie;

§  Limbă franceză;

§  Limbă latină;

§  Informatică etc.

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

 

 

 

Limba maternă Limba română
   
Alte limbi străine cunoscute ΙNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  
Limba franceză C1 C1 B2 B2 B1
   
Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1
   
Competenţe de comunicare ▪ Bune competenţe de comunicare dobîndite prin experienţa proprie, fiind implicat încă din perioada de studenție în activități nonguvernametale, avînd  ca scop promovarea implicării tinerilor în viața publică;

▪ Fac parte din grupul de traineri ai Academiei Liberale, fapt ce mi-a permis să acumulez experiență în domeniu;

▪ Am participat la emisiuni televizate și dezbateri, fapt care mi-a permis să acumulez capacități de argumentare și convingere.

Competenţe organizaţionale/manageriale ▪ Experiență de activitate în organizarea colectivului și grupurilor de persoane, fiind lider sindical la nivel local și ramural;

▪ Competențe manageriale, fiind director adjunct din 2009.

 

Competenţe dobîndite la locul de muncă ▪ Pe parcursul celor 14 ani de activitate în instituția dată am trecut toate treptele de la profesor, pedagog social, șef de catedră, director adjunct gospodărie și la moment director adjunct pentru educație, fapt care mi-a permis să cunosc toate domeniile de activitate ale instituției.
Competenţe informatice ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, atît în perioada studiilor universitare și postuniversitare, dar și în perioada aflării în funcții de conducere a instituției.
Alte competenţe ▪ Implicarea în diverse proiecte nonguvernamentale;

 

Permis de conducere ▪ B

 

 

COMPETENȚE PERSONALE  
   

 

Publicaţii

Prezentări

Proiecte

Conferinţe

Seminarii

Distincţii

Afilieri

Referinţe

▪ Autor  a peste 10 articole istorice științifice pe diferite teme în literatura de specialitate;

Autor a monografiei ”Comunitatea romilor la est de Prut în perioada 1918-1940”. Editura Pontos, 2014. Destinsă cu Diploma salonului internațional de carte ediția a XXIII-a, Premiul ”Cercetări științifice la zi”;

Prezentări în cadrul Academiei Liberale – ”Evoluția politică a Republicii Moldova”, ”Doctrinile politice clasice”;

Distincții:

▫2015  Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova;

▫2014 Certificat de participare în cadrul conferinței științifice ”155 ani de la unirea Principatelor Române”;

▫2014 Diploma Preturii Buiucani;

▫2014 Mențiune Comisia Electorală Centrală;

▫2010 Diploma Confederației Naionale a Sindicatelor din Republica Moldova;

▫2010 Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova;

▫ 2002 Diplomă de gr. I în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Universitare, USM.

Situația familială Căsătorit